Chcesz sprzedać działkę?

Posiadasz na sprzedaż grunt  do zabudowy mieszkaniowej lub usługowej?

Jakie działki nas interesują?

Rodzaj gruntów:

 • wyłącznie zabudowa mieszkaniowa lub usługowa

Preferujemy lokalizacje:

 • w dużych miastach,
 • w dobrze rozwiniętych dzielnicach,
 • niezabudowane lub pokryte zabudową
Jeżeli nie znalazłeś swojej nieruchomości na liście, a uważasz, że stwarza ona duży potencjał inwestycyjny - napisz do nas - zapoznamy się z Twoją propozycją.

Jak wygląda zakup gruntu?

1

Wyślij formularz

W formularzu zawrzyj wszystkie podstawowe informacje.
2

Weryfikacja

Zapoznamy się z Twoją ofertą i odpowiemy, jeżeli będzie dla nas interesująca.
3

Spotkanie

Po weryfikacji oferty umówimy się na spotkanie, podczas którego uzgodnimy szczegóły transakcji.
4

Podpisanie umowy

Po ustaleniu szczegółów podpiszemy umowę zakupu Twojej nieruchomości.

Prześlij nam swoją ofertę

Dane kontaktowe

Informacje dodatkowe:

Dane nieruchomości:

Wybierz pliki
Size limit for each file is 10.0 MB

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych zawartych w formularzu

  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D&M Trucks NIP: 876-217-37-89 z siedzibą 80-180 Borkowo Różana 29,.
  2. Kontakt w sprawie ochrony danych
   W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając z jednej z dostępnych możliwości:
   a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@szymichowski.pl,
   b) listownie wysyłając list na adres siedziby Administratora danych wskazanym w pkt. 1.
   W przypadku skierowania korespondencji w/w temacie, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.
  3. Cele i podstawy przetwarzania
   Pani/Pana dane będziemy przetwarzali:
   a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO:
   w celu wykonania umowy zawartej na odległość,
   w celu obsługi gwarancyjnej,
   odpowiedzi na zadane pytania.
   b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
   w celu prowadzenia dokumentacji księgowej,
   w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych.
   c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
   w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami,
   d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda):
   w celu marketingowym.
  4. Odbiorcy danych osobowych
   W zależności od Pani/Pana relacji z nami i celu przetwarzania, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja, wybrana instytucja finansowa prowadząca Pracowniczy Plan Kapitałowy) oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom (np. zakłady ubezpieczeń w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku wyboru oferty pakietu opieki medycznej);
   b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, świadczące usługi księgowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, kancelarie prawne, podmiot pełniący funkcję IOD, firmy consultingowe i audytorskie.
  5. Okres przechowywania danych osobowych
   Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali do chwili ustania okresów przedawnień (cywilnych i podatkowych) związanych z wykonaniem umowy, dla której dane osobowe zostały zebrane a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu udzielenia zgody lub jej  wycofania.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
   Ma Pani/Pan prawo:
   do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
   do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej,
   do ograniczenia przetwarzania danych,
   do przenoszenia danych,
   do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych lub domniemanego naruszenia.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci zawarcia umowy konieczne.
  8. Polityka prywatności.
   Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez D&M Trucks można uzyskać zapoznając się z naszą polityką prywatności, dostępną pod adresem internetowym polityki prywatności.